https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/80adb928_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/fc39bdc9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/658f2ab4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/40d78251_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/070b49a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b07c012d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/993ada48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/f4b34d62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/541e2d96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/7b5db2ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/674ac08a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/818a5c7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/702d7efc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/306e4269_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bfbbf70d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/933d51c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/4a9aae4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/85e8f176_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0c39a3f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e554f70d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/311b5f98_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e3e4db45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/7be41687_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/004a6c99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/df2d81e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/13297f82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/7ee4b158_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ec2c8303_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b466c07a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ff2f7130_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ae30deaa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c8bf14bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0230d747_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/cc9d4413_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/83fb9d67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/cb567eed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/2684db01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5e62dd3b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/805d0e6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6a3b22d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/7402417f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0a6aa1b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c618ca0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/27bd8172_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/977dda9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/d39fabe0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/817ee3ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b59623fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/1086b7b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/88ca2474_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e09b6d69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/17824faa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0805a3e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/7d11c2d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5878c975_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/3357e48e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/cc3e97c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ddcd9840_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b3abf55d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/41036481_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c6a353be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c6170cf3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/4f91d0f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/a110d553_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b4a87ac5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/f87ccc20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/78366782_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/06475db6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/4df2f953_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/33821d91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/944474e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c6c12198_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/98779be2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ed2b50dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0784a238_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b8aa026d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/a804ab35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e4cf84ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/fe2fafcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bafb0eb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/db0f90ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/9a2eb115_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/af8712d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/3179bc62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/402007ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/9033571b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/070662cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8abf8ff3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/10475fd4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c926cd9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ad9947d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/9e79fa98_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/593e1531_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bfe52e90_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/444f843a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/65efb208_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/99a33b4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/50f70409_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8962f6ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/aebcc989_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/742d8db8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5ce209ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0f770fc9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/858dcec9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/afe6e729_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/22228200_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/a52341f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e25dc215_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6c27fbea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e24235a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/068f4189_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/9832a7c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ed9018ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5b727485_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5bbbe362_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6b39d1a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/be2eb135_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0f1328fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ad930ba6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c17472b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bad30938_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/520ac8db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5d25268c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/94881b3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/1efebbd3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/d59aff14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/286d8e20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e0e1e6a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/229c1600_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bb938acf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/3d3b3d6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/81a06b8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/a588a64a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/40f6ce9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/de75294f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/dbc84f14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b48b2abf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/cc97893b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bb565d23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e16166ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8a68a37d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/20dcf08b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/3280f3ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ac696578_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/4d59c1df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6ed9afa1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/056e9b4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0cd75726_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0d91447a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/9842aa91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/f029234d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/1c300e60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c5f9e736_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e79553b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/2194d76d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6ce87cfb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/527fbc86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/07124592_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b7982e36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/d3e159b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e8e13a34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/890415f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8a364674_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e1868cda_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/97acaf6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ba638125_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8d299194_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 34 air-conditioned rooms featuring microwaves and flat-screen televisions. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Bathrooms have showers and complimentary toiletries. Conveniences include safes and coffee/tea makers, and housekeeping is provided daily.Pamper yourself with onsite massages, body treatments, and facials. After dipping into one of the 4 outdoor swimming pools, you can spend some time at the private beach. This hotel also features complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge). Getting to the surf and sand is a breeze with the complimentary beach shuttle.When you stay at Tulemar Resort in Manuel Antonio, you'll be on the waterfront, a 2-minute drive from Manuel Antonio National Park and 5 minutes from Manuel Antonio Beach.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Shield between guests and staff in main contact areas 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Highlights
Concierge Service
Laundry Facilities
Spa
Multilingual Staff
Private Beach
Free Wifi
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Free Shuttles
Babysitting/Childcare
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/40d78251_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/070b49a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/993ada48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ddcd9840_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/33821d91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/070662cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/65efb208_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6c27fbea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/286d8e20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e0e1e6a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c5f9e736_z.jpg
Premium Villa, 2 Bedrooms
2400 Square feet
1 King Bed and 2 Queen Beds
OceanView
Air conditioning
Television
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/40d78251_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/993ada48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ddcd9840_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/33821d91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/070662cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/65efb208_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6c27fbea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/286d8e20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e0e1e6a4_z.jpg
Premium Villa, 3 Bedrooms
2895 Square feet
1 King Bed and 4 Queen Beds
OceanView
Air conditioning
Television
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/674ac08a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ae30deaa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c8bf14bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/78366782_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/99a33b4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/068f4189_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8a364674_z.jpg
Tulemar Bungalow
645 Square feet
2 Queen Beds
GardenView
Air conditioning
Television
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/306e4269_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/bfbbf70d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/933d51c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c6a353be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/98779be2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/fe2fafcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/3179bc62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/c926cd9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/50f70409_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5b727485_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/5bbbe362_z.jpg
Casa de las Flores
1023 Square feet
1 King Bed and 2 Double Beds
GardenView
Air conditioning
Television
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/3280f3ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/f4b34d62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/541e2d96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/4a9aae4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/85e8f176_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0c39a3f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/0805a3e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/b3abf55d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/944474e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/ed2b50dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/402007ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/9033571b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8abf8ff3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/8962f6ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/aebcc989_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/e24235a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12690000/12685400/12685352/6b39d1a3_z.jpg
Tule Casa
2400 Square feet
1 King Bed and 2 Queen Beds
PartialView
Air conditioning
Television
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Spa
Multilingual Staff
Private Beach
Free Wifi
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Free Shuttles
Babysitting/Childcare
Room Service
Accessibility
 • Wheelchair accessible – no
 • No elevators
Business Facility
 • Number of outdoor pools - 4
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of beach bars - 1
 • Couples/private dining
 • Private picnics
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
 • Free grocery shopping service
Leisure Facilities
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Beach towels
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Area shuttle (surcharge)
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Accessibility
 • Wheelchair accessible – no
 • No elevators
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
 • Free grocery shopping service
Pets
 • Pets not allowed
Business Facility
 • Number of outdoor pools - 4
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of beach bars - 1
 • Couples/private dining
 • Private picnics
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Area shuttle (surcharge)
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
Leisure Facilities
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Beach towels
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Si Como No Resort, Spa and Wildlife Refuge
Resort
4.5/5 (396 Reviews)
The Location
Tulemar Resort
Tulemar Gardens, Manuel Antonio, Costa Rica
Gaia Hotel And Reserve - Adults Only
Hotel
4.8/5 (227 Reviews)
When you stay at Tulemar Resort in Manuel Antonio, you'll be on the waterfront, a 2-minute drive from Manuel Antonio National Park and 5 minutes from Manuel Antonio Beach. This 4-star hotel is 0.8 mi (1.4 km) from Playa Espadilla and 1 mi (1.6 km) from Biesanz Beach.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - Midnight
Check Out:11:00 AM