https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/be01dd7f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/057344f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0cad6dd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/17036135_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2d38eec4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e9b03cf5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1a639043_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6932e2a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2e62c2b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f76ac26f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c31b0b91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/27c3d27c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/64f20e05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0bd80c8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/bfa5a8d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9a3886b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/130ae802_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1eb3ab4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9df4e172_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f442a8e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2ee88ef2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/292218e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9bb18c19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e372c517_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8ad708dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0bfa732d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4269ee8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/64ce1459_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/caae8160_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f45ff8c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/351969fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/aba332ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fccf13f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/48c27b3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/90a31d3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7cae2e33_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/adf04f86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4d9b9c0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6f3f2970_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ec6fdc72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/20832468_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/885a85fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/131f5880_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2fb0766f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/13dd051c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8fb677a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4042caae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ab1401f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4e091e55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/84da6b64_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6c855a10_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/54baa02f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/42daad2f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b256e690_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/84297c29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c1fafde2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/47c2239d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a021210b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/37c797b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/68f61c4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8e23d3d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4d754d18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b8edad55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5e1bd042_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ada21ec9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c9c02df9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0faffabb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9a0a6fba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c9ab0ca6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b7f0b97e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0f62595c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4f94f545_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7affc008_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ae34e112_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5b06a2ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/258947ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1470d47d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b078c29f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/101b9e29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c65f9053_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f3e9ded6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ec13f4a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/117fb27f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/bf44c6d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/08e056f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7d11034d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fcc18592_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/093db268_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/123bdce6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9e29d552_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/08f51b35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/86d4957f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b1093192_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/032fdfd0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/189af7f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8d8e08e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6f5109ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/46ceba30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3b817674_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7c2e182c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c43764da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/61c24fc8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f1104034_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c29adb3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/845e816e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/01f8bd60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d8d16216_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/de0cd8f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c8536526_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b2e62b19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f1e8e053_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6bbe5d82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e4b81fc1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/663321e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a5382b94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f88d9451_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c48caa77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e4985df2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5eb2a7a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/24281454_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/24d8d0b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/07548bb0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2a6baebb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4bb4ac93_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f1d82834_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e52abe72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c5c148f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3e2742ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/942621ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2afac42c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7b62ec9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fe8f5510_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0c0ccac5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8b7af9cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/05dd66bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/cc036ee4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a300c692_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f429fa95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/eb3c9d63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9d4a58ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/06fc8289_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0f33b480_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/da1ad7d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c4278201_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/24ec21c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a324a5d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/64db65f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/00cedfcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2f82b933_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/39235f44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/15b40de3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3cf4b149_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fbfc21b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0be520e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/757887a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2c6d39ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/dd10e3db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fa6c4e97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f93f8093_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e01cca0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6955e029_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a9d821dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/833bb636_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d013f949_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a480331f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6223f3be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5da87c9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ef914abe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/318bdf8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/10f5661e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0a51bab0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f43d686b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/abda92a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0b97f16c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/10ddac9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3b7f999d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9f993989_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ced1e82a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/efff3c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1610ceee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/265bde39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5ea1f0cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9067f8fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fce79ca8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/672d9692_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1a37e562_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a5914b7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a7e0c97d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/13d0c005_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/62ddca2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7a9142e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1f2839fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0595a339_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/aa1a7585_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2d63a672_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1de50c4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/bc5cd58a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7398b7f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2791dab0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/459fda95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2f9cc59f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f1b413ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/60874f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/cb0908b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b5285a1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/986605b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/08609f5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9f66dca1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2522faf9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0f4b62d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c58f764c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5233096e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8745c3c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e8e98bb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/24d839f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d7735099_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/15a97c66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a540a5c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/af32ac4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7d3ba4c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8589edce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/30406f88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c3533d8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0be7e2f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/31d770c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/183e03b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/83afb513_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1b335eb0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0b643fb0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/67308c91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0ecbe95f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8cb87437_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/5f2a19ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3f2605f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/345d9e35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a2c9e44a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b0848d8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c3d1628d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/712f2e10_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/748e4139_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fd9b3f20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/892ce197_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1da74a5b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/88ff46f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ab81f43b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8097a4f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/739bc5e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1e074f4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a6bed706_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f6204620_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ebd3e0c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fb3927a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/edafcbd6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/9412c2f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b43a4328_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e3e85b65_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e3f30c12_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a6ef1475_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/79e23ef2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/576c7b0c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/127791ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7fe79a6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/90fe1473_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4059a128_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ebc681e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d301cd56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/61e4a129_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/7d3e547f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f2d5aea9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8d80c7c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8e4459ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/23a0358c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4e0b30ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/51d55f88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/bffa5c3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f2729491_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e403d577_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d6bbf360_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e1f0a893_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fc7e93ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e6cf7f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/bb8029b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/bfca308e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/114409ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/19aae759_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/ef0a0fa5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d157a97a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3ec9efc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/58a7297a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1e17cce5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8fa8af67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c9067f45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c0951b5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/23a1313b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c34a4587_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/93cbf24d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/047bea53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/d5bb8f68_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6d4fd70d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a0a439d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f7cea232_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a1466b1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/3c5ef28d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8ff4290c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/b62f5c6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1c0b0d19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/17f06153_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/a32cd3f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/fd8c7b73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/409bfc9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/21ae0bb8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/22a99be0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/90908f87_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c828be05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/4bb5126e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/87604243_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6d013195_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6b8ae10b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/80854c94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/216bb5ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/faa1fb99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/cb98c646_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2c46ae0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/1d760672_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/02018230_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6c8e0fcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/0cc28ce4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/42c87b21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f802bd3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/65e9b30f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/404ad700_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/000406bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/f1eb77b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/c93c81b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/2d411ee0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/e853be0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/570a1756_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/8603b547_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/aa11f4ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/6963bba0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/2000000/1620000/1618400/1618373/740042db_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
ResortRelaxation and recreation – it’s all here under one roof
Make yourself at home in one of the 65 air-conditioned rooms featuring refrigerators. Rooms have private patios. Private bathrooms with showers feature complimentary toiletries and hair dryers. Conveniences include safes and separate sitting areas, and housekeeping is provided daily.Pamper yourself with a visit to the spa, which offers massages, body treatments, and facials. After dipping into one of the 2 outdoor swimming pools, you can spend some time at the private beach. This resort also features complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge).With a stay at Castaway Island Fiji in Castaway Island, you'll be on the waterfront and close to Tropica Island Ferry Terminal.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Concierge Service
Laundry Facilities
Children's Pool
Spa
24 Hour Front Desk
Private Beach
Free Wifi
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
All Rooms
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_060.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_064.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_063.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_055.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_057.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_058.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_059.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_062.jpg
Room GRAND
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_043.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_044.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_045.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_046.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_047.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_042.jpg
FAMILY ROOM BEACH FRONT
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_048.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_049.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_051.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_050.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_053.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_052.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_054.jpg
BUNGALOW GRAND
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_057.jpg
Room STANDARD
http://photos.hotelbeds.com/giata/44/441330/441330a_hb_ro_055.jpg
Room STANDARD
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Children's Pool
Spa
24 Hour Front Desk
Private Beach
Free Wifi
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Accessibility
 • No elevators
Business Facility
 • Number of outdoor pools - 2
 • Number of spa tubs - 1
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (free)
 • Supervised childcare/activities (free)
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of beach bars - 1
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
 • Newspapers in lobby (surcharge)
Leisure Facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Shopping on site
 • Library
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Pool umbrellas
 • Billiards or pool table
 • Tennis on site
 • Outdoor tennis courts - 1
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Beach towels
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • On private beach
 • Wedding services
 • Designated smoking areas
 • Terrace
 • Banquet hall
Accessibility
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (free)
 • Supervised childcare/activities (free)
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
 • Newspapers in lobby (surcharge)
Business Facility
 • Number of outdoor pools - 2
 • Number of spa tubs - 1
 • Computer station
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of beach bars - 1
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Leisure Facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Shopping on site
 • Library
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Pool umbrellas
 • Billiards or pool table
 • Tennis on site
 • Outdoor tennis courts - 1
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Beach towels
More
 • Garden
 • On private beach
 • Wedding services
 • Designated smoking areas
 • Terrace
 • Banquet hall
Tropica Island Resort - Adults Only
Resort
4.4/5 (140 Reviews)
The Location
Castaway Island Fiji
Castaway Island, Castaway Island, Fiji
Beachcomber Island Resort
Hotel
3.9/5 (196 Reviews)
With a stay at Castaway Island Fiji in Castaway Island, you'll be on the waterfront and close to Tropica Island Ferry Terminal. This 4-star resort is within the vicinity of Cloud 9 Fiji and Mana Island Chapel.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - Midnight
Check Out:10:00 AM